បណ្តុំរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយ

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>កម្រងរូបភាព>បណ្តុំរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយ
2017-02-23T15:41:40+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/11/2016|ទាក់ទងនឹង៖ កម្រងរូបភាព|