Reports

Home>Reports
2023-09-14T11:57:08+00:00 Published on: 14/09/2023|Relates to: Reports|

របាយការណ៍ស្តីពី គម្រោងឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និងរដ្ឋាភិបាលបរទេស​ទ្វេភាគី ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

2023-03-16T10:03:50+00:00 Published on: 16/03/2023|Relates to: Reports, Progress Reports|

របាយការណ៍​ស្តីពី​ គម្រោងឥណទាន​សម្បទាន​ និងហិរញ្ញប្បទាន​ឥតសំណង​ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី​ និង​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​ទ្វេភាគី​ ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

2022-08-11T11:12:20+00:00 Published on: 11/08/2022|Relates to: Reports, Progress Reports|

របាការណ៍​ស្តីពី​ គម្រោងឥណទាន​សម្បទាន​ និងហិរញ្ញប្បទាន​ឥតសំណង​ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី​ និង​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​ទ្វេភាគី​ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២