កិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូទីប្រឹក្សាការិយាល័យនាយកប្រតិបត្តិតំណាងប្រទេសជាសមាជិករបស់ ADB

Home>News and events>Events>Meeting>កិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូទីប្រឹក្សាការិយាល័យនាយកប្រតិបត្តិតំណាងប្រទេសជាសមាជិករបស់ ADB
2019-12-18T08:21:36+00:00 Published on: 18/12/2019|Relates to: Meeting, News and events, Events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.