កិច្ច​ចូល​រួម​វេទិកា​សកល​លើក​ទី២៥ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ នៅ​ទីក្រុុង​ប៉ារីស សាធារណៈរដ្ឋ​បារាំង។

Home>News and events>Events>Meeting>កិច្ច​ចូល​រួម​វេទិកា​សកល​លើក​ទី២៥ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ នៅ​ទីក្រុុង​ប៉ារីស សាធារណៈរដ្ឋ​បារាំង។
2018-02-23T08:48:24+00:00 Published on: 23/02/2018|Relates to: Meeting, News and events, Events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.