ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Dr Steven Were Omamo អនុ​ប្រធាន​កម្មវិធី​​ស្បៀង​អាហារ​ពិភព​លោក (World Food Programme)

Home>News and events>Events>Meeting>ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Dr Steven Were Omamo អនុ​ប្រធាន​កម្មវិធី​​ស្បៀង​អាហារ​ពិភព​លោក (World Food Programme)
2018-02-13T17:33:57+00:00 Published on: 13/02/2018|Relates to: Meeting, News and events, Events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.