កិច្ចទទួលជួបជាមួយមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវណូម៉ូរ៉ា (Japan – ASEAN Financial Technical Assistance (JAFFA))

Home>News and events>Events>Meeting>កិច្ចទទួលជួបជាមួយមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវណូម៉ូរ៉ា (Japan – ASEAN Financial Technical Assistance (JAFFA))
2019-12-18T08:28:36+00:00 Published on: 18/12/2019|Relates to: Meeting, News and events, Events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.