ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម ADB Project Midterm Review Mission ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​កម្មវិធី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ

Home>News and events>Events>Meeting>ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម ADB Project Midterm Review Mission ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​កម្មវិធី​ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ
2018-07-13T11:36:27+00:00 Published on: 13/07/2018|Relates to: Meeting, News and events, Events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.