សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA

Home>Project Portfolio>Ongoing>សកម្មភាពចុះពិនិត្យ​ការដ្ឋានប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ នៅក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិសាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង-គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយ​JICA
2018-03-13T16:37:20+00:00 Published on: 10/03/2018|Relates to: Ongoing, Project Portfolio|

Sorry, this entry is only available in Khmer.