របាយការណ៍ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឥណទានសម្បទាន និង​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​​ឥត​សំណង​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​នានា និង​ពី​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​ពហុ​ភាគី សម្រាប់​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧

Home>Reports>Progress Reports>របាយការណ៍ស្តីពីការប្រើប្រាស់ឥណទានសម្បទាន និង​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​​ឥត​សំណង​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​នានា និង​ពី​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​ពហុ​ភាគី សម្រាប់​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧
2017-08-21T12:21:21+00:00 Published on: 21/08/2017|Relates to: Reports, Progress Reports|

Sorry, this entry is only available in Khmer.