សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទានសម្បទានគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច

Home>News and events>News>សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទានសម្បទានគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច
2017-06-23T17:07:32+00:00 Published on: 03/03/2017|Relates to: News, News and events|

Sorry, this entry is only available in Khmer.