របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នៃ ការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់ គ្រង បំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣​” ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រដើម>របាយការណ៍>របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នៃ ការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់ គ្រង បំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣​” ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
2022-07-19T16:02:06+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 19/07/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

ទាញយក