សេចក្តីពំពាវនាវ របស់​សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មាន>សេចក្តីពំពាវនាវ របស់​សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2020-10-01T10:54:03+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 01/10/2020|ទាក់ទងនឹង៖ ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍|