កិច្ចប្រជុំជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development
2017-12-06T16:45:24+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 06/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គ នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បានទទួល​ជួបប្រជុំ​ការងារ​ជាមួយ JICA Study Mission Team ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើគម្រោង Phnom Penh Urban Railway Development នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​