ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០០

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ច្បាប់>ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០០
2017-02-04T21:05:26+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/02/2017|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់, ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ|

ទាញយក