នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ 2017-06-27T10:27:05+00:00

នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល លើការងារគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូទៅ ដោយមានតួនាទីនិងភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • ជាលេខាធិការដ្ឋានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ជាច្រកចេញ-ចូល សម្រាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ជាកន្លែងតម្កល់ឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ទទួលបន្ទុកការងារពិធីការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងនិងបែងចែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ និងមធ្យោបាយផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ដឹកនាំការងារលើកគម្រោងថវិកា និងទទួលបន្ទុកការងារគណនេយ្យរបស់អគ្គនាយដ្ឋាន នៅពេលអគ្គនាយកដ្ឋាន​ក្លាយជាអង្គភាពថវិកា
 • គ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការនិងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យារបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • សម្របសម្រួលនិងរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • សម្របសម្រួលនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំទៀងទាត់ និងរៀបចំរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំ គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា រួមទាំងគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ដឹកនាំតាមដាន និងចូលរួមអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)
 • សម្របសម្រួល និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងឥណទានថវិកា​ រួមមាន៖ បដិភាគវិនិយោគ, មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា, ចំណាយចរន្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោង, វិភាគទានដល់អង្គការអន្តរជាតិ, ឧបត្ថម្ភធនដល់សហគ្រាសសាធារណៈ, និងការវិនិយោគ។
 • បំពេញការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។

នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មានការិយាល័យក្រោមឱវាទចំនួន ២ ដូចខាងក្រោម៖

១. ការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យសរុប និងព័ត៌មានវិទ្យា មានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • បូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងរៀបចំរបាយការណ៍ការងារទៀងទាត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • សម្របសម្រួលការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • ការងារពិធីការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងឥណទានថវិកា​ រួមមាន៖ បដិភាគវិនិយោគ, មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា, ចំណាយចរន្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោង, វិភាគទានដល់អង្គការអន្តរជាតិ, ឧបត្ថម្ភធនដល់សហគ្រាសសាធារណៈ, និងការវិនិយោគ។
 • ផ្តល់ការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាដល់នាយកដ្ឋាននានាចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងការរៀបចំ ការតម្លើង និងការថែរក្សាប្រព័ន្ធបណ្តាញ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំ និងបញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយថវិកាចូលទៅប្រព័ន្ធបណ្តាញ
 • ដឹកនាំតាមដាន និងចូលរួមអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)។

២. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក មានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • ជាច្រកចេញ-ចូលសម្រាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលនិងបោះពុម្ពឯកសារផ្សេងៗ
 • រៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិការបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅពេលអគ្គនាយកដ្ឋានក្លាយជាអង្គភាពថវិកា
 • គ្រប់គ្រងនិងបែងចែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ និងមធ្យោបាយផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយដ្ឋាន
 • ទទួលបន្ទុកការងារគណនេយ្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅពេលអគ្គនាយកដ្ឋានក្លាយជាអង្គភាពថវិកា
 • គ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន រាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងស្ថិតិ ការលើកយោបល់លើការតម្លើង ថ្នាក់និងឋានន្តរស័ក្តិ ការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការគាំពារផ្សេងៗ
 • គ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីរាជការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងស្ថិតិបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអណ្តែតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • រៀបចំ និងសម្របសម្រួលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន។

ឯកសារយោង៖ ប្រកាសលេខ ៦៦៦សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ