៩៤៥- ប្រកាសស្តីពីការ​បែងចែកភារកិច្ចរបស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>៩៤៥- ប្រកាសស្តីពីការ​បែងចែកភារកិច្ចរបស់​អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ
2021-01-20T10:30:43+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 20/01/2021|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|