៩៤៤- ប្រកាសស្តីពីការបែង​ចែកភារកិច្ចរបស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>៩៤៤- ប្រកាសស្តីពីការបែង​ចែកភារកិច្ចរបស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2021-01-20T10:26:21+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 20/01/2021|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|