៩៧៥- ប្រកាសស្តីពី​ការប្រគល់សិទ្ធិ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>៩៧៥- ប្រកាសស្តីពី​ការប្រគល់សិទ្ធិ