សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទានសម្បទានគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មាន>សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទានសម្បទានគម្រោងជំរុញទីផ្សារសម្រាប់កសិកម្មខ្នាតតូច
2017-06-23T17:07:32+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 03/03/2017|ទាក់ទងនឹង៖ ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍|

ទាញយក